บริษัท ร.ป.ภ , พนักงานรักษาความปลอดภัย , ระบบรักษาความปลอดภัย , เครื่องสแกนคนเข้าออก , อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย , ยาม , ร.ป.ภ รับจ้าง , ศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัย

Slide background
Slide background
1. สนใจบริการของทางบริษัทฯ โปรดโทร สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม และขอใบเสนอราคา
2. บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าแนะนำมาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ
3. หากผ่านการพิจารณา จะนัดวันลงพื้นที่ที่บริการ ทำสัญญาข้อตกลง
4. บริษัทฯ จะจัดทำตัวอย่างสัญญาว่าจ้างเพื่อให้พิจารณา
5. หากแก้ไขเรียบร้อย จะจัดทำเป็น 2 ชุดเพื่อลงนามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
6. เข้าพื้นที่เพื่อวางระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ (Job Description)
7. จัดหา. รปภ รับอนุญาตตามกฎหมาย ตรงตามคุณสมบัติ ฝึกอบรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 40 ชม.
8. ลงพื้นที่ตามวันเวลาที่กำหนดในสัญญา
9. สายตรวจเข้าตรวจพื้นที่อย่างน้อย 3 ครั้ง/สัปดาห์
10. ครูฝึกเข้าฝึกอบรมในพื้นที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน ตามความเหมาะสมของหน้างาน
11. ฝ่ายบริหารเข้าพบผู้ว่าจ้าง และประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 1 ครั้ง/เดือน
12. ควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามความพึงพอใจของลูกค้า
1. บริษัทฯ มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน มีระบบ KPI วัดประสิทธิภาพการทำงาน
2. บริษัทฯ ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่หน่วยงานของท่าน บริการได้ สะดวก รวดเร็ว และทันท่วงที
3. บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ที่บริษัท ผลิตขึ้นเองมาควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีความปลอดภัยมากขึ้น
4. บริษัทฯ มีศูนย์ฝึกอบรมรับอนุญาตของตนเอง เพื่อผลิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพจากหลากหลายสาขาอาชีพมาเป็นทีมงานบริการแก่ท่าน
6. บริษัทฯ มีการสรรหา คัดเลือก และอบรมให้เจ้าหน้าที่ รปภ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริษัทฯ ขึ้นทะเบียนบริษัทฯ และ รปภ รับอนุญาต ตามกำหมาย พรบ รปภ 2558 ทุกคน
8. กรรมการผู้จัดการเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นสมาคมหลักในการพัฒนาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
9. บริษัทมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และห้อง Control Room ควบคุมการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง
10. ทีมงานของเราตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นบริการ ให้ชีวิต และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดความปลอดภัยสูงสุด